งานวิจัย

งานวิจัยที่ 21

รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา ผู้ขับรถยนต์ในเขตภาคกลางและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่ 20

White Paper on Traffic Safety in Japan

งานวิจัยที่ 19

Use of Photogrammetry for Investigation of Traffic Incident Scenes

งานวิจัยที่ 18

Traffic Safety Measure in Japan

งานวิจัยที่ 17

ความเที่ยงตรงของการนำรายงาน อบถ ของตำรวจและโรงพยาบาลมาเชื่อมต่อกันเพื่อวิเคราะห์
- English

งานวิจัยที่ 16

ความเที่ยงตรงของข้อมูลเมาแล้วขับใน อบถ.รถบรรทุกที่ทำให้ถึงตายในประเทศสหรัฐอเมริกา
- English

งานวิจัยที่ 15

การใช้ Decision Trees เพื่อสกัด Decision Rules จากรายงาน อบถ.ของตำรวจ
- English

งานวิจัยที่ 14

คุณภาพในการจำแนกประเภทความรุนแรงของการบาดเจ็บโดยตำรวจ
- English

งานวิจัยที่ 13

ฐานข้อมูลสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก ณ จุดเกิดเหตุแบบใหม่ในประเทศอินเดีย
- English

งานวิจัยที่ 12

การบริหารจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ
- English

งานวิจัยที่ 11

สมาร์ทคาร์และกล้องวงจรปิดเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของภูมิลำเนา
- English

งานวิจัยที่ 10

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุในประเทศไทย
- English

งานวิจัยที่ 9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุบนทางด่วนในประเทศไทย
- English

งานวิจัยที่ 8

การพัฒนาเครื่องวัดพิกัด 3 มิติ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ
- English

งานวิจัยที่ 7

ความต้องการการศึกษาวิจัยในแขนงอื่นๆ ของนิติเวชศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์
- English

งานวิจัยที่ 6

คณะกรรมการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน ประเทศเดนมาร์ก
- English

งานวิจัยที่ 5

ปัจจัยของการเกิดอบถ.ในประเทศไทย หลักฐานจากการศึกษาอุบัติเหตุเชิงลึก
- English

งานวิจัยที่ 4

การเปรียบเทียบฐานข้อมูลอุบัติเหตุของไทยกับต่างประเทศ
- English

งานวิจัยที่ 3

องค์ประกอบของอุบัติเหตุในเอธิโอเปียตามรายงานของตำรวจตลอดระยะเวลา ๖ ปี
- English

งานวิจัยที่ 2

ฅนขับรถบรรทุกอุบัติเหตุจราจรในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย

งานวิจัยที่ 1

วิธีแก้ปัญหาการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุด้วยสมาร์ทโฟน
- English