ความเป็นมา
มูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อ๑. เพื่อดําเนินงานและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม


๒. เพื่อดําเนินการและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหการแกไขและปองกันอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งลดจํานวนคนบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุทางถนน


๓. เพื่อดําเนินงานและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหสาธารณประโยชนและงานปองกันสาธารณภัยอื่น ๆ


๔. ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด